Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

ÇAKMAK ANKARA OFİSİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, Aziziye Mah. Piyade Sok. No:18 C Blok Kat:3 Çankaya Ankara adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı (“Çakmak”) tarafından, aşağıda sayılan kişilerin kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi amaçlarla işleneceği hususunda ilgilileri aydınlatmak amacıyla düzenlenmiştir:  

Çevrimiçi Ziyaretçiler: İnternet sitemizi ve sair çevrimiçi sayfalarımızı (örneğin sosyal medya hesaplarımızı) ziyaret eden kişiler;  

Müvekkiller: Hâlihazırda çalışmakta olduğumuz müvekkillerimiz, potansiyel müvekkiller ve bunların irtibat kişileri, pay sahipleri ve yetkilileri;  

Tedarikçiler: Mal ve hizmet aldığımız tedarikçiler ve diğer iş ortaklarımızın irtibat kişileri, pay sahipleri ve yetkilileri;  

Ofis Ziyaretçileri: Ofisimize yapılan ziyaretler (örneğin üniversite ziyaretleri) ve sair etkinlikler sebebiyle irtibat kurulan kişiler ile bu etkinliklere katılım sağlayan kişiler.   

Yukarıda sayılan gerçek kişiler bundan böyle “Kişi/Kişiler” olarak anılacaktır.   

 1. VERİ SORUMLUSU 

Kişiler’e ait kişisel veriler, Çakmak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.  

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Çakmak tarafından Kişiler’e ait aşağıda belirtilen kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir:  

 • Kimlik verileri (adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, (yabancı) kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, pasaport numarası, medeni durum bilgisi)    
 • İletişim verileri (ikametgâh adresi, (varsa) yurt dışı ikametgâh adresi, e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon numarası)  
 • Hukuki işlem verileri (adli sicil kayıtları, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler ve dava ve icra dosyası bilgileri)  
 • Fiziksel mekan verileri (güvenlik kamerası kayıtları)  
 • İşlem güvenliğine ilişkin veriler (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, log kayıtları)   
 • Finansal veriler (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka ve hesap bilgileri)  
 • Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler (fotoğraf, video)  

Her bir kişi grubu bakımından hangi tür kişisel verinin hangi amaçlarla işlendiği ve üçüncü kişilere aktarıldığı aşağıda açıklanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler işlenme amacıyla uygun süreler boyunca veri türüne göre fiziki veya elektronik ortamlarda saklanmaktadır.   

     2.1 Çevrimiçi Ziyaretçiler  

İşlem güvenliğine ilişkin verileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, internet sitemize yapılan ziyaretlerdeki deneyimin iyileştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, operasyonlarımızın güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçesi ile işlenmektedir.  

İnternet sitemizdeki iletişim formunu doldurmanız halinde ayrıca isim soyisim ve e-posta adresi verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişisel verilerinizi girip “Gönder” tuşuna basmanız suretiyle açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.   

İnternet sitemizde ayrıca çerezler kullanılarak da kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için internet sitemizin sol alt köşesinde yer alan Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.   

     2.2 Müvekkiller  

Kimlik verileri, iletişim verileri, hukuki işlem verileri, fiziksel mekân verileri, finansal veriler ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri; hukuki danışmanlık ve buna ilişkin yan hizmetlerin sunulması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş geliştirme ve müvekkil iletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

    2.3 Tedarikçiler  

Kimlik verileri, iletişim verileri, fiziksel mekân verileri ve finansal verileri; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik ve tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, operasyonların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

    2.4 Ofis Ziyaretçileri  

Kimlik verileri, iletişim verileri, fiziksel mekân verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar; acil durum süreçlerinin yönetilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, operasyonların güvenliğinin temini ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

 1.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişiler’e ait kişisel veriler, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca Aziziye Mah. Piyade Sok. No:18 C Blok Kat:3 Çankaya Ankara adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı, iş ortaklarımız, tedarikçi ve danışmanlarımız, finans işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar, organizasyon ve etkinlik planlaması doğrultusunda ilgili organizasyon şirketleri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.   

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  

Kişisel veriler, ilgili Kişi’nin kendisinden, üçüncü kişilerden, kamuya açık platformlardan (örneğin ticaret sicili veya ticaret odası kayıtları) veya basından elektronik yöntemlerle (internet sitemizdeki çerezler aracılığıyla, LinkedIn üzerinden veya Çakmak’a e-posta gönderilmesi yoluyla) ve elektronik olmayan yöntemlerle otomatik veya manuel olarak toplanmakta ve işlenmektedir.    

 1. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 

Kişiler, aşağıda 7. başlıkta belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla ve aynı başlıkta belirtilen yöntemle Çakmak’a başvurarak aşağıda listelenmekte olan ve KVKK’nın 11. maddesi uyarınca öngörülen haklarını kullanabilir:  

 • Kişisel verilerinin Çakmak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etme ve  
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  
 1. 6. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ 

Çakmak nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, Kişiler’in kişisel veri niteliğindeki bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu aşağıda belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla Çakmak’ın idari işler birimine bildirmesini rica ederiz.  

 1. İLETİŞİM 

Kişiler, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili soru, talep ve şikâyetlerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle inquiry@cakmak.av.tr  adresine e-posta göndermek suretiyle Çakmak’a iletebilir.   

ÇAKMAK İSTANBUL OFİSİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center D Lobisi T3 Katı D:356 Beşiktaş adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı (“Çakmak”) tarafından, aşağıda sayılan kişilerin kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi amaçlarla işleneceği hususunda ilgilileri aydınlatmak amacıyla düzenlenmiştir:  

Çevrimiçi Ziyaretçiler: İnternet sitemizi ve sair çevrimiçi sayfalarımızı (örneğin sosyal medya hesaplarımızı) ziyaret eden kişiler;  

Müvekkiller: Hâlihazırda çalışmakta olduğumuz müvekkillerimiz, potansiyel müvekkiller ve bunların irtibat kişileri, pay sahipleri ve yetkilileri;  

Tedarikçiler: Mal ve hizmet aldığımız tedarikçiler ve diğer iş ortaklarımızın irtibat kişileri, pay sahipleri ve yetkilileri;  

Ofis Ziyaretçileri: Ofisimize yapılan ziyaretler (örneğin üniversite ziyaretleri) ve sair etkinlikler sebebiyle irtibat kurulan kişiler ile bu etkinliklere katılım sağlayan kişiler.   

Yukarıda sayılan gerçek kişiler bundan böyle “Kişi/Kişiler” olarak anılacaktır.   

 1. VERİ SORUMLUSU 

Kişiler’e ait kişisel veriler, Çakmak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.  

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Çakmak tarafından Kişiler’e ait aşağıda belirtilen kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir:  

 • Kimlik verileri (adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, (yabancı) kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, pasaport numarası, medeni durum bilgisi)    
 • İletişim verileri (ikametgâh adresi, (varsa) yurt dışı ikametgâh adresi, e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon numarası)  
 • Hukuki işlem verileri (adli sicil kayıtları, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler ve dava ve icra dosyası bilgileri)  
 • Fiziksel mekan verileri (güvenlik kamerası kayıtları)  
 • İşlem güvenliğine ilişkin veriler (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, log kayıtları)   
 • Finansal veriler (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka ve hesap bilgileri)  
 • Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler (fotoğraf, video)  

Her bir kişi grubu bakımından hangi tür kişisel verinin hangi amaçlarla işlendiği ve üçüncü kişilere aktarıldığı aşağıda açıklanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler işlenme amacıyla uygun süreler boyunca veri türüne göre fiziki veya elektronik ortamlarda saklanmaktadır.   

    2.1 Çevrimiçi Ziyaretçiler  

İşlem güvenliğine ilişkin verileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, internet sitemize yapılan ziyaretlerdeki deneyimin iyileştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, operasyonlarımızın güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçesi ile işlenmektedir.  

İnternet sitemizdeki iletişim formunu doldurmanız halinde ayrıca isim soyisim ve e-posta adresi verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişisel verilerinizi girip “Gönder” tuşuna basmanız suretiyle açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.   

İnternet sitemizde ayrıca çerezler kullanılarak da kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için internet sitemizin sol alt köşesinde yer alan Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.   

    2.2 Müvekkiller  

Kimlik verileri, iletişim verileri, hukuki işlem verileri, fiziksel mekân verileri, finansal veriler ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verileri; hukuki danışmanlık ve buna ilişkin yan hizmetlerin sunulması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş geliştirme ve müvekkil iletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

    2.3 Tedarikçiler  

Kimlik verileri, iletişim verileri, fiziksel mekân verileri ve finansal verileri; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik ve tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, operasyonların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

    2.4 Ofis Ziyaretçileri  

Kimlik verileri, iletişim verileri, fiziksel mekân verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar; acil durum süreçlerinin yönetilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, operasyonların güvenliğinin temini ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Çakmak’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çakmak’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçeleri ile işlenmektedir.  

 1.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Kişiler’e ait kişisel veriler, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center TD Lobisi T3 Katı D:356 Beşiktaş (“Çakmak”) adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı, iş ortaklarımız, tedarikçi ve danışmanlarımız, finans işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar, organizasyon ve etkinlik planlaması doğrultusunda ilgili organizasyon şirketleri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.   

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  

Kişisel veriler, ilgili Kişi’nin kendisinden, üçüncü kişilerden, kamuya açık platformlardan (örneğin ticaret sicili veya ticaret odası kayıtları) veya basından elektronik yöntemlerle (internet sitemizdeki çerezler aracılığıyla, LinkedIn üzerinden veya Çakmak’a e-posta gönderilmesi yoluyla) ve elektronik olmayan yöntemlerle otomatik veya manuel olarak toplanmakta ve işlenmektedir.    

 1. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 

Kişiler, aşağıda 7. başlıkta belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla ve aynı başlıkta belirtilen yöntemle Çakmak’a başvurarak aşağıda listelenmekte olan ve KVKK’nın 11. maddesi uyarınca öngörülen haklarını kullanabilir:  

 • Kişisel verilerinin Çakmak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etme ve  
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  
 1. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ 

Çakmak nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, Kişiler’in kişisel veri niteliğindeki bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu aşağıda belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla Çakmak’ın idari işler birimine bildirmesini rica ederiz.  

 1. İLETİŞİM 

Kişiler, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili soru, talep ve şikâyetlerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle inquiry@cakmak.av.tr  adresine e-posta göndermek suretiyle Çakmak’a iletebilir.