İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI 

İşbu çerez politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center D Lobisi T3 Katı D:356 Beşiktaş İstanbul ve Aziziye Mah. Piyade Sok. No:18 C Blok Kat:3 Çankaya Ankara ve adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı (“Çakmak”) tarafından hazırlanmıştır.  

İşbu çerez politikasının amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi yoluyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta olup kullanıcılar, istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağına sahiptir. Kullanıcılar,  internet sitemizin sol alt köşesinde yer alan linkten internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçeneklerini işaretleyerek tercihlerini belirleyebilmektedirler. Kullanıcılar isterlerse bu panel üzerinden ayrıca tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 

 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre yalnızca kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Kalıcı çerezler internet tarayıcısı kapatıldığı zaman değil belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: İnternet sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz internet sitemiz tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret ettiğiniz internet sitemizden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre üç tür çerez kullanılmaktadır: (i) Zorunlu Çerezler, (ii) İşlevsel Çerezler ve (iii) Performans Çerezleri. Kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. 

 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize güvenli bir şekilde giriş yapılması ve izin tercihlerinin ayarlanması gibi internet sitemizin temel özelliklerinin etkinleştirilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerez aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
 • İşlevsel Çerezler: İnternet sitemizde kullanılan işlevsel çerezler internet sitemizdeki içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşılması, geri bildirim toplanması ve diğer üçüncü taraf özellikleri gibi belirli işlevlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
 • Performans Çerezleri: İnternet sitemizde kullanılan performans çerezleri internet sitemizdeki ziyaretçilerin internet sitesiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, ziyaretçi sayısı, hemen çıkma oranı, trafik kaynağı gibi metrikler hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İnternet sitemizdeki çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. maddesi uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki çerezler vasıtasıyla ve internet sitemize eriştiğiniz cihazlarınız üzerinden elektronik yöntemlerle otomatik olarak toplanmaktadır. 

5. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 

Aşağıda 6. başlıkta belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla ve aynı başlıkta belirtilen yöntemle Çakmak’a başvurarak aşağıda listelenmekte olan ve KVKK’nın 11. maddesi uyarınca öngörülen haklarınızı kullanabilirsiniz: 

 • Kişisel verilerinizin Çakmak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etme, ve 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6.İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre düzenlenmiş bir dilekçeyle inquiry@cakmak.av.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Çakmak’a iletebilir.

7.TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

İnternet sitemizin sol alt köşesinde yer alan linkten istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre “açık” veya “kapalı” konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz: 

EK1

Çerezin İsmi 

Çerezin Amacı

Çerez Tipi 

Çerezin Saklama Süresi 

Zorunlu Çerezler 

cookieyes-consent 

Kullanıcıların internet sitemize yapacağı sonraki ziyaretlerinde daha önce yapmış oldukları tercihlerine uyulmasını sağlar. İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler hakkında herhangi bir kişisel veri toplamaz veya saklamaz.  

Birinci Taraf 

Stored for 1 year.  

elementor 

İnternet sitemizin teması doğrultusunda kullanılmaktadır. İnternet sitesinin içeriğinin gerçek zamanlı olarak uygulanmasına ve değiştirilmesine olanak tanır.  

Birinci Taraf 

Saklanmaz. 

wpEmojiSettingsSupports 

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılar internet sitemizde emojilerle etkileşime geçtiğinde ayarlanır. Ziyaretçinin tarayıcısının emojileri doğru bir şekilde görüntüleyip görüntüleyemeceğinin belirlenmesinde yardımcı olur.  

Birinci Taraf 

Oturum süresince saklanır. 

İşlevsel Çerezler 

pll_language 

Ziyaretçilerin daha önce yapmış oldukları dil tercihlerinin internet sitesini tekrar ziyaret ettiklerinde hatırlanması ve başka şekilde mevcut olmadığında, dil bilgisini alması amacıyla kullanılmaktadır.  

Birinci Taraf 

1 yıl süreyle saklanır. 

Performans Çerezleri 

_ga_* 

Google Analytics tarafından ayarlanan bu çerez internet sitemizin kaç kere ziyaret edildiğine ilişkin verileri saymakta ve kaydetmektedir. 

Birinci Taraf 

1 yıl 1 ay 4 gün süreyle saklanır. 

cookieyes-consent 

Google Analytics tarafından ayarlanan bu çerez ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve internet sitemizin analiz raporu için internet sitemizin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerez bilgileri anonim hale getirerek saklamakta ve benzersiz ziyaretçileri tanımak üzere rastgele oluşturulmuş bir numara atamaktadır.  

Birinci Taraf 

1 yıl 1 ay 4 gün süreyle saklanır.