Hukuk Bülteni Abonesi Aydınlatma Metni (Çakmak Ankara Ofisi) 

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, Aziziye Mah. Piyade Sok. No:18 C Blok Kat:3 Çankaya Ankara adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı (“Çakmak”) tarafından, Çakmak’ın hazırlamış olduğu hukuk bülteni, hukuki makale ve kitapların tarafına gönderilmesini talep eden abonelerin (“Abone”) kişisel verilerinin Çakmak tarafından ne şekilde ve hangi amaçlarla işleneceği hususunda Abone’yi aydınlatmak amacıyla düzenlenmiştir. 

 1. VERİ SORUMLUSU
  Abone’ye ait kişisel veriler, Çakmak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir ve güncellenebilir.
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  Çakmak tarafından işbu aydınlatma metni uyarınca Abone’nin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:
  • Kimlik verileri (adı-soyadı) 
  • İletişim verileri (çalışmakta olduğu kurum ismi, e-posta) 
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  Abone’ye ait yukarıda listelenen kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süreler boyunca veri türüne göre fiziki veya elektronik ortamlarda saklanmaktadır:
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
  • Bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde kutlama mesajı iletilmesi, 
  • Çeşitli sektör ve faaliyet alanındaki hukuki gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla hukuk bülteni, hukuki makale ve kitap iletilmesi, 
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 
  Yukarıda sayılan kişisel veri işleme amaçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecektir. 
 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  Abone’ye ait kişisel veriler, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center D Lobisi T3 Katı D:356 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı, dış hizmet sağlayıcılar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Abone’ye ait kişisel veriler, Çakmak tarafından KVKK’nın 5. maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerden biri doğrultusunda işlenmektedir:
  • Abone tarafından alenileştirilmiş olması, 
  • Abone’nin açık rızasının alınması. 
  Abone’ye ait kişisel veriler, Abone’nin kendisinden veya üçüncü kişilerden (LinkedIn üzerinden veya Çakmak’a e-posta gönderilmesi yoluyla) elektronik yöntemlerle (elektronik ortamda hukuk bülteni kayıt formunun doldurulması yoluyla) veya telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşmeler esnasında Çakmak’a yazılı veya sözlü olarak sunulması suretiyle elektronik olmayan yöntemlerle, otomatik ya da manuel olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
 6. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN ABONE’NİN KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞU HAKLAR
  Abone, aşağıda 8. başlıkta belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla ve aynı başlıkta belirtilen yöntemle Çakmak’a başvurarak aşağıda listelenmekte olan ve KVKK’nın 11. maddesi uyarınca öngörülen haklarını kullanabilir:
  • Kişisel verilerinin Çakmak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 7. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ
  Çakmak nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, Abone’nin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu aşağıda belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla Çakmak’ın idari işler birimine bildirmesini rica ederiz.
 8. İLETİŞİM
  Abone, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili soru, talep ve şikâyetlerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle inquiry@cakmak.av.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Çakmak’a iletebilir.

 

Hukuk Bülteni Abonesi Aydınlatma Metni (Çakmak Istanbul Ofisi) 

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center D Lobisi T3 Katı D:356 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı (“Çakmak”) tarafından, Çakmak’ın hazırlamış olduğu hukuk bülteni, hukuki makale ve kitapların tarafına gönderilmesini talep eden abonelerin (“Abone”) kişisel verilerinin Çakmak tarafından ne şekilde ve hangi amaçlarla işleneceği hususunda Abone’yi aydınlatmak amacıyla düzenlenmiştir. 

 1. VERİ SORUMLUSU
  Abone’ye ait kişisel veriler, Çakmak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir ve güncellenebilir.
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  Çakmak tarafından işbu aydınlatma metni uyarınca Abone’nin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:
  • Kimlik verileri (adı-soyadı) 
  • İletişim verileri (çalışmakta olduğu kurum ismi, e-posta) 
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  Abone’ye ait yukarıda listelenen kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süreler boyunca veri türüne göre fiziki veya elektronik ortamlarda saklanmaktadır:
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
  • Bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde kutlama mesajı iletilmesi, 
  • Çeşitli sektör ve faaliyet alanındaki hukuki gelişmelere ilişkin bilgilendirme amacıyla hukuk bülteni, hukuki makale ve kitap iletilmesi, 
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 
  Yukarıda sayılan kişisel veri işleme amaçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecektir. 
 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  Abone’ye ait kişisel veriler, yukarıda listelenen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, Aziziye Mah. Piyade Sok. No:18 C Blok Kat:3 Çankaya Ankara adresinde mukim Çakmak Avukatlık Ortaklığı, dış hizmet sağlayıcılar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Abone’ye ait kişisel veriler, Çakmak tarafından KVKK’nın 5. maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerden biri doğrultusunda işlenmektedir:
  • Abone tarafından alenileştirilmiş olması, 
  • Abone’nin açık rızasının alınması. 
  Abone’ye ait kişisel veriler, Abone’nin kendisinden veya üçüncü kişilerden (LinkedIn üzerinden veya Çakmak’a e-posta gönderilmesi yoluyla) elektronik yöntemlerle (elektronik ortamda hukuk bülteni kayıt formunun doldurulması yoluyla) veya telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşmeler esnasında Çakmak’a yazılı veya sözlü olarak sunulması suretiyle elektronik olmayan yöntemlerle, otomatik ya da manuel olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
 6. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN ABONE’NİN KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞU HAKLAR
  Abone, aşağıda 8. başlıkta belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla ve aynı başlıkta belirtilen yöntemle Çakmak’a başvurarak aşağıda listelenmekte olan ve KVKK’nın 11. maddesi uyarınca öngörülen haklarını kullanabilir:
  • Kişisel verilerinin Çakmak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 7. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ
  Çakmak nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, Abone’nin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu aşağıda belirtilen iletişim kanalı vasıtasıyla Çakmak’ın idari işler birimine bildirmesini rica ederiz.
 8. İLETİŞİM
  Abone, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili soru, talep ve şikâyetlerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle inquiry@cakmak.av.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Çakmak’a iletebilir.